آموزشی

طرح درس تم 11

                                                                                                                         بسمه تعالی

                                             تهیه کنندگان :

                                                       اشرف طالبیان                 *                         سپیده درون جلالی                              *                    سمیه ستاری

                                                مدرسان :

                                                   سرکار خانم ها                  صریریان و صادقی

به نام خدا

الگوی هدف گذاری یک واحد درسی ریاضی در پایه اول ابتدایی(تم 11 – دبستان دخترانه ریحانه)—تعطیل شدن مدرسه

 

                                  خود

                    خلق

                        خلقت

                 خدا

     تفکر و تعقل

1.بیان تعداد دانش آموزان بدون شمارش

2. یافتن الگوی موجود در شکل و محیط پیرامون

3. داستان سازی در خصوص تصویر

-درست صحبت کردن و بیان افکار

به کمک مفاهیم ریاضی برای

دیگران

-یافتن رابطه صمیمی بین افراد کلاس

-تفکر درباره نحوه ی قرار گرفتن هر

چیزی درجای خودودر محیط پیرامون

-اندیشیدن درمورد الگوهای ریاضی در

طبیعت

-اندیشیدن درباره نعمتهای

خدا

-اندیشیدن درباره نظم و

ترتیب هرچه خدا آفریده است

   ایمان

ریاض عاملی جهت نظم در روابط اجتماعی بین افراد

جامعه و مدرسه

استفاده از دسته های مساوی در

برقراری ارتباط با دوستان

علاقه به شمارش نعمت های موجود در

مدرسه و درست استفاده کردن از نعمتها

باور به نقش ریاضی درستی

عالم

         علم

-شناخت مفاهیم چپ و راست – ستون – ردیف – بالا و

پائین

-آشنایی با شماش و اعداد

دانستن رابطه بین شمارش اشیاء

پیرامون مدرسه – جامعه – طبیعت

و....

خلقت انسان جهت زندگی اجتماعی و

ارتباط با یکدیگر

 

یاری و کمک به یکدیگر برای

نزدیک شدن به خدا با توجه

به زندگی اجتماعی

      عمل

رشد قوه ی عقلی جهت یادگیری دروس-رشد ادراکی

کلامی و تصویری-خلاقیت-داستان سازی در رابطه با

دروس آموزش داده شده

برقراری اتحاد-دوستی –مهربانی-

صمیمیت-محبت در منزل و اجتماع

آفریدن نیروی انسانی جهت ساختن

مراکز آموزشی

توجه به نعمت های خدا جهت

رفع نیازهای ما و در کنار آن

یاری جستن از خدا

     اخلاق

نظم و ترتیب-ورود و خروج منظم-اتحاد و همبستگی-

رعایت قوانین معین شده-برشمردن چند کار خوب

در جامعه و محیط پیرامون

مهارت گوش کردن به صحبت های

اولیای مدرسه

کمک به خدمتگذار مدرسه جهت

پاکیزگی بیشتر خنه دوم خود

شکر نعمت های خدا

 

 

 

نام درس:                                                                                                                                                                        شماره صفحه:صفحه 72مربوط به تم11

اهداف آموزشی: 1-شمارش اشیاء تا 8          2-به کارگیری مفهوم شمارش در محیط پیرامون     3-برقراری ارتباط کلامی           4-تشخیص مفهوم کاردینالیتی و تناظر یک به یک

اهداف ضمنی: نام بردن 5نعمت خدا

 

ردیف

             فعالیت های یاددهی و یادگیری

 روش تدریس

       رسانه/ابزار

محیط آموزشی

          ارزشیابی

زمان

 

 

 

  1

از دانش آموزان می خواهیم درهرگروه اشیائی رااز کیسه

ریاضی بیرون آورده مثلا 6تا گردو....سپس از آنان میخواهیم

همانقدر که گردو دارند از اشیاء دیگر روبروی آن قرار دهد

تا تناظر یک به یک برقرار شود یا اینکه چند دانش آموز

روبروی کلاس می آوریم که بدون کیف ایستاده اند . حال

از یک گروه می خواهیم تا به هر شاگرد یک کیف بدهد

و تاکید داریم همانقدر که شاگرد داریم کیف هم داریم و....

 

 

 

پرسش و پاسخ

 

 

 

اشیاء موجود در کیسه ریاضی

و خود دانش آموزان

 

 

 

کلاس-  حیاط

مدرسه

 

 

 

ارزشیابی ورودی برای

شمارش اعداد کمتر از7

 

 

 

 

  2

از دانش آموزان می خواهیم به صفحه تم برگردند.تعداد

دانش آموزان-کیف هایی که پشتشان آویزان است-کفش هایی

که پوشیده اند-مقنعه هایی که دارند-پرنده هایی که روی دیوار

مدرسه است—در اینجا از واژه ی بالا-پائین-چپ-راست-قبل

و بعدو...استفاده می کنیم.توجه می کنیم که دانش آموز کل

تصویر را ببیندو اجزای آن را نیز ببیند.

 

 

کار گروهی

 

 

کتاب – تصویر تم 11

 

 

 

 

 

کلاس-حیاط

مدرسه

 

 

ارزشیابی عملکردی

 

ارزشیابی عملکردی

 

   

درضمن توجه به بچه های کلامی که اجزای تصویر را نام می برند

فراموش نمی شود .

*تکلیف :  داستان جالبی از یک روز مدرسه خود بیان کنند .

 

 

داستان سازی

 

 

کتاب

 

 

 

 

ارزشیابی پایانی

 

 

به نام خدا

نام درس :                                                                                                                                                                         شماره صفحه :صفحه 73 مربوط به تم 11

اهداف آموزشی :1-درک مفهوم کاردینالیتی یک مجموعه        2- درک مفهوم برابر               3-آموزش نماد مساوی

اهداف ضمنی : شمارش وسائل موجود در کلاس که مجموعه ی مساوی و برابر داشته باشد مثل لباس هر دانش آموز

ردیف

                فعالیت های یاددهی و یادگیری

روش تدریس

        رسانه/ابزار

محیط آموزشی

           ارزشیابی

زمان

 

 

   1

از دانش آموز می خواهیم از کیسه ریاضی کمک بگیرد و مجموعه هایی مساوی درست کند تا کاملا این موضوع جا بیفتد. می توان در این درس از مجموعه های نامساوی نیز استفاده کرد اما از علامت نامساوی اسمی نمی بریم.حال تعدادی دانش آموز جلوی کلاس آورده به هرکدام یک جامدادی می دهیم درحالی

که یک جامدادی اضافه بر دانش آموزان باشد ....

 

 

 

پرسش و پاسخ

 

 

اشیاء محیط چینه-کیسه

ریاضی-دانش آموزان

 

 

کلاس-محیط

مدرسه

 

 

 

 2

از دانش آموزان می خواهیم به صفحه تم برگردند.پرندگان

که تعداد مجموعه آن ها مثل هم است را بشمارند. تعداد

دایره های رنگی مثل هم را جدا کند . گفته های خود را می توانند

در قالب قصه و داستان بیان کنند .

 

کار گروهی

 

کتاب تصویر تم 11

 

کلاس-محیط

مدرسه

 

ارزشیابی عملکردی

 

 

  3

توجه داشته باشیم که بچه های تصویری کل تصویر را ببینندفایده های باهم بودن-اتحاد و همبسنگی را عنوان کنند و در بچه های کلامی از اجزای صویر را نام ببرند-جهت ها را بگویند و بفهمند

 

داستان سازی

 

کتاب

 

کلاس-محیط

مدرسه

 

ارزشیابی عملکردی

 

  4

*تکلیف :  نقاشی از وسایل مساوی و نامساوی در منزل مخصوصا

سفره ی خانواده

فردی

مداد و پاکن و...

خانه

ارزشیابی پایانی

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    سپیده درون جلالی

نام درس  :                                                                                                                                       شماره صفحه : 75 (مربوط به تم 11)                                                     

اهداف آموزشی : تمرین به وسیله انگشتان – چوب خط- چینه  2- استفاده از مفهوم جمع        3- الگوسازی با شابلون

اهداف ضمنی:شمارش وسایل مربوط به کلاس که مجموعه مساوی وبرابر داشته باشند مثل لباس دور دانش آموز                                 

ردیف

فعالیت های یاددهی و یادگیری

روش تدریس

رسانه ی ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

زمان

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

4

از دانش آموزان می خواهیم از کیسه های ریاضی کمک بگیرند واشیاء مساوی را خارج نمایند.

(5نخود   5لوبیا)(7گردو 7پسته)

از تعدادی از بچه ها می خواهیم به جلوی آمده و سپس کیف هایشان را هم آورده و تذکر می دهیم که به تعداد دانش آموزان کیف 5 وجود دارد وبه هر دانش اموز یک کیف می دهیم.

از دانش آموزان می خواهیم به صفحه ی تم برگردند و تعداد دانش آموزان با کیف هایی که به پشت و یا دست بچه 5 دقت کنند که به تعداد دانش آموزان مساوی است.یا تعداد بچه ها با مغنعه های آن 5 مساوی ....

توجه داشته باشیم که بچه 5 کل تم ها مشاهده و اجزای مساوی آن را بیان کنند.

تکلیف:نقاشی از وسایل مساوی کشیدن اشکال هندسی همرنگ کتاب

 

 

پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 کار گروهی

 

 

 

 

داستان سازی

 

فردی

کیسه ریاضی دانش آموزان کیف و کتاب و لباس آنها

 

کلاس محیط مدرسه

 

خانه

 

 

 

ارزشیابی عملکردی

 

 

 

ارزشیابی عملکردی

 

 

 

 

 

 

ارزشیابی با لباس

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                             سپیده درون جلالی

   نام درس  :                                                                                                                                                   شماره صفحه : 74  ، 75 مربوط به تم 11                                                     

اهداف آموزشی: 1 - شمارش اشیاء تا 8 2 - استفاده از ابزار و چند 5 و چوب خط و انگشتان برای دیدن عدد در مبنای 5 و3

اهداف ضمنی:1- عدد هر قسمت را کلامی بگوید. 2- عدد 8 را با انگشتان به طرق متفاوت کار کند.

ردیف

فعالیت های یاددهی و یادگیری

روش تدریس

رسانه ی ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

زمان

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

از دانش اموزان می خواهیم در هر گروه از کیسه های اشیاء خود به تعداد 8 تا از اشیاء متفاوت(5 نخود ، 3 لوبیا )(6گردو، 2بادام)...

و از بچه ها می خواهیم 8 نفر از آن ها پای تابلو بیایند و ان ها را از مجموعه های عدد 8 تقسیم می کنیم.1نفر در یک ظرف 7 نفر طرف دیگر (2و 6)و(3و5)(4و4)...

از بچه 5 می خواهیم و صفحه ی تم اصلی برگردند و نمادهای عدد 8 را نشان دهند.8 دانش دختر- 8 کیف بچه 5 ........ توجه کنیم که دانش اموزان کل تصویر را ببینند و اجزای آن را نیز ببینند در ضمن به بچه های کلاس که اجچزای تصویر را نام می برند فراموش نمی شود.

تکلیف در اتاق با خانه ی خود هر چه توجه به اطراف 8 تا دارند را نام ببرند.

 

 

پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 کار گروهی

 

 

 

 

 

 

اشیاء موجود در کیسه های ریاضی

خود دانش آموزان کیف آن ها

 

 

 

کتاب ، تصویر دهم 11

 

کلاس- حیاط مدرسه

کلاس درس

ارزشیابی ورودی برای شمارش اعداد کمتر از 8

 

 

 

 

 

ارزشیابی عملکردی

 ارزشیابی عملکردی

 

 

 

 

 

ارزشیابی پایانی

 

 

 

 

نام درس:   سرشماری و آمار با استفاده از چوب خط وعدد                                                                                                                              شماره صفحه : 76

اهداف آموزشی:  دیدن از جزء از کل- برقرای ارتباط کلامی- دیدن چوب خط ها بر مبنای 5و2

اهداف ضمنی:  شمار دو چوب خط بکشد – توجه به نعمت های خدا

ردیف

فعالیت های یاددهی و یادگیری

روش تدریس

رسانه /  ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

زمان

1

 

 

2

 

3

 

 

 

4

 

 

5

 

 

 

6

از دانش آموزان می خواهیم در هر گروه اشیائ محیط اطرافشان را بشمارند وبگویند به عنوان مثال تعداد کیف های داخل کلاس ،گلدانهای داخل کلاس –مدادهای دانش اموزان

از ابزارهای نظیر چینه- میله آموزشی و یا کیسه ریاضی برای شمارش عدد7 استفاده می کنیم و یادآوری بر مبنای عدد5   

از دانش آموزان می خواهیم تعداد پروانه ها،برگ ها، سنجاقکف ملخ ها و گل ها را که تعدادشان مثل هم است را بشمارند در این جه از واژه های بالا- پایین-چپ- بالا- روی بیش و... در قالب های نظیر داستان گویی و با توجه به تصاویر آن داستان ها را بگویند.بچه های کلامی اجزای صفحه را نام برده و تصویر را عقب برگشته در در بسط شود و با کمک خط کشیده و شماره را نداشته

تکلیف: با توجه به عدد اشکال 5 تا را با اشیاء مختلف نشان داده ویا بکشید.

 

 

پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 کار گروهی

 

 

 

 

داستان سازی

 

 

اشیاء محیط چینه ها

کیسه ریاضی

میله ها

 

 

کتاب تصویر تم 11

 

 

کتاب

تصاویر کتاب

 

کلاس

 

ارزشیابی ورودی برای شمارش اعداد کمتر از 7

 

 

ارزشیابی عملکردی

ارزشیابی عملکردی

 

 

 

 

ارزشیابی پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام درس: مدل سازی  وکار با خط کش                                                                                                                           شماره صفحه : 77

اهداف آموزشی: کار با ابزار و انواع خطوط- پرکردن جدول- از کل به جز رسیدن

اهداف ضمنی : استفاده از شابلون و خط کش

ردیف

فعالیت های یاددهی و یادگیری

روش تدریس

رسانه ی ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

زمان

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از دانش آموزان می خواهیم دو نمونه اشکال پای تابلو می کشیم و کامل می کنیم یا می توانیم از پازل استفاده کرد تا خوب بچه ها یاد بگیرند.که با خط کش جز به جز شکل را کامل کننئ با توجه به شکل کل باید توجه داشته باشیم دانش آموز حتمات از خط کس استفاده کند.مربع های شگف انگیز رابا توجه به هر سطر ستون کامل کند بدون اینکه اعداد تکراری وجود نداشته باشد.باید توجه داشته اول به تم برمی گردیم سوالات در رابطه با این برگ

 می پرسیم و کتاب شده و انجام می دهند.

 

 

پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

خط کش دفتر شطرنجی

 

 

 

تابلو

 

 

 

گروهی

 

کلاس یا حیاط مدرسه

 

 

 

 

 

ارزشیابی عملکردی

 

 

 

ارزشیابی عملکردی

 

 

 

 

ارزشیابی عملکردی

 

 

 

 

 

فعالیت های یادگیری:

               انجام امور مقدماتی برای شروع کلاس و آوردن یک شاخه ی گل جهت ایجاد انگیزه معرفی درس

ارائه درس

1-  از دانش آموزان خواسته می شود به تصویر محتوای کتاب توجه کنند .و هر کدام آنچه را درباره ی آن درک کرده اند به دیگران بگویند.

2-  از دانش آموزان می خواهیم از بین گیاهان موجود در پیرامون خود یکی را انتخاب کنند و شکل آن را بکشند.

3-  سپس هر دانش اموز در گروه خود قرارگیرد و تصویر گیاهی را که کشیده است در اختیار گروه قرار داده و در مورد آن بحث و گفتگو کند.

4-  دانش آموزان در هر گروه سعی  می کنند تصویر گیاه دوم گروهی خود را با دقت مشاهده نمایند و شباهت ها و تفاوت های آن را بیان نماید.

5-  هر دانش آموز با مشاهده ی گیاه و تصویر آن درباره ی چگونگی رشد آن در محیط های متفاوت و نیازهای کلی آن گیاه اطلاعاتی جمع آوری و به دیگران ارائه نماید.

6-  از دانش آموزان خواسته می شود به پرسش گفتگو کنید توجه کنندو هر کدام با ذکر دلیل نظر خود را به کلاس ارالئه دهند.

7-  ترغیب و تشویق شوند تا برای دقایق کوتاه فیلم آموزشی قسمت های مختلف یک گیاه را ببیند و در پایان حاصل مشاهدات خود را به کلاس ارائه دهند.

8-  هر دانش آموز به مشاهده تصویر کتاب و غیره بپردازد و درباره ی ارتباط بین انسان و فایده ی گیاهان  در زندگی روزمره اطلاعتی جمع ؟آوری کنند.

9-  در محیطی همراه با آرامش خواسته می شود تا هر دانش آموز برای شاد نمودن اولیاء و دوستان خود از یک شاخه ی گل استفاده کند.

 

10 - برای هدایت و درک عمیق دانش آموز به عظمت خلقت (بینش توحیدی) چند پرسش می شود تا هر کدام پاسخ دهند.

الف: کدام یک از گیاهان شکل جالبی داشت و برای شادی آورتر بود.

ب:از دیدن گیاهان گوناگون  به فکر چه چیزهای جالبی می افتی

 

11 - انجام ارزشیابی:

فعالیت یادگیری در خارج از کلاس و مدرسه

1-  به مدت یک هفته فرصت دارید تا تصاویر مختلفی از گیاهان را جمع اوری کنید و روی ورقه ای بچسبانید و به کلاس بیاورید تا نمایشگاهی تشکیل دهند.

2-                        چند ضرب المثل که از کلمه ی گل استفاده شده را از بزگترها پرسیده و ضبط کنید و به کلاس ارائه دهید.

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه طراحی آموزشی پایه اول

محور یادگیری (تم)دنیای گیاهان

 

هدف کلی: آشنایی دانش آموزان با محیط طبیعی به عنوان موجود زنده – تقویت روحیه ی تفکر و تعقل و.... و جمع آوری اطلاعات درباره ی مشخصات آن ها مانند رشد گیاهان به همکلاسی ها برای رسیدن به شایستگی

اهداف آموزشی: در فرآیند آموزشی این درس هر دانش آموز:

1-  مشاهده ی گیاهان موجود در کلاس یا حیاط مدرسه یا پارک یا طبیعت اطراف

2-           درباره ی گیاه انتخابی خود گزارشی به همکلاسی خود بدهد(معرفی گیاه)

3-           یافته های خود را درباره ی قسمت های مختلف و اصلی یک گیاه (مانند ریشه – ساقه- برگ)و... را به دیگر دانش آموزان ارائه دهد.

4-           نحوه ی قرار گرفتن گیاه در گلدان یا جای دیگر را در کلاس نمایش دهد یا مشکل آن را نقاشی کنند.

5-           از طریق مشاهده ی یک گیاه آنچه را که برای رشد یک گیاه  و ضروری می داند و درک  کرده است با علاقه با دیگران در میان بگذارد.

6-           اطلاعاتی که درباره ی ارتباط بین انسان و فایده ی گیاهان برای انسان جمع آوری کرده است را با ذکر جملاتی مانند: گرفتن روغن گیاه آفتابگردان و غیره به زندگی روزمره ارتباط دهد.

 

 

 

7-           چگونگی پاکیزه نگه داشتن محیط زیست  گیاهان و جلوگیری از آلودگی را به کلاس ارائه دهد.

8-           با انجام فعالیت های یادگیری مثلاً (نوع فایده ی یک گیاه – تزئینی بودن آن – جلوگیری آسیب های سیل در طبیعت به وسیله درختان)درباره ی گیاهان به قدرت و عظمت پی گیردو به آن علاقه نشان دهد.

9-           در فرایند یادگیری این درس ،با گیاهانی که در گلدان گذاشته و به کلاس آورده می شود مراقبت هایی انجام داده و از وجود آن در کلاس لذت ببرند.

مفاهیم درس:گیاه یک موجود زنده است- تنفس می کند- تغذیه می کند- رشد می کند-به ما فایده های زیادی می رساند شادابی خاصی به ما می دهد- محیط را پاکیزه نگه می دارد- می توان آن را به دیگران هدیه داد.

روش تدریس:

راهبردها:گردش علمی- پرسش و پاسخ – مراحل کاشت یک گیاه

ابزار ،وسایل مواد – رسانه ها و... انواع مختلفی از گیاهان – تصاویر مختلفی از گیاهان – فیلم آموزشی – نقاشی گیاهان- کتاب درسی..... 0بسته ی آموزشی)

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۰ساعت 9:17  توسط زهرا صریریان  |