آموزشی

طرح درس تم 2

رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

رسانه/ابزار

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

* با توجه به اين‌كه دانش‌آموزان توانايي كپي كردن را در الگوها ياد گرفته‌اند مي‌توانيد از اين توانايي دانش‌آموزان استفاده كنيد و كاغذهايي را به صورت نوار مانندنمونه زیر با قيچي و مداد طراحي كرده و در اختيار دانش‌آموزان به  صورت گروهی قرار دهيد.

 

 

 

 

 

حال تعداد مختلف از دكمه يا نخود و لوبيا در اختيار آن‌ها قرار داده و از آن‌ها بخواهيد به تعداد آنها بين نوارها را به ترتيب از چپ به راست رنگ كنند.

** حال به لوحه 2 برگرديد و از آن‌ها سؤالاتي راجع به تعداد و مقايسه بپرسيد.

*** حال از دانش‌آموزان بخواهيد فعاليت مربوط به كتاب را بدون شمردن رنگ كنند براي انجام هر فعاليت از بچه‌ها بخواهيد انگشتان را روي يكي از شكل‌هاي سمت چپ قرار داده و با دست ديگرش يكي از شكل‌هاي سمت راست را رنگ كند و به همين ترتيب رنگ كردن را ادامه دهد تا شكل‌هاي سمت چپ تمام شود.

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

15

به نام خدا

نام درس:                                                                          شماره صفحه:9

اهداف آموزشي:1- برقرار تناظر یک به یک بین اشیاء   2-  به کار گیری مفهوم تناظر در محیط پیرامونی با استفده از اشیاء در دسترس   3- استفاده از فعالیتهای تکرار شونده نظیر مربع شگفت انگیز     

اهداف ضمني:

رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

رسانه/ابزار

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

* مي‌توانند لوبياها و يا اشياء ديگر را در پشت مخفي كنيد و ناگهان به تعداد مورد نظر كه كم‌تر از 4 تا  است روي ميز قار دهيد و از آن‌ها بخواهيد سريع و بدون شمردن بگويند چندتا لوبيا روي ميز است تا سرعت و توانايي بدون شمارش تا 4 در دانش‌آموزان رشد كند.

** حال به لوحه 2 برگرديد و از دانش‌آموزان در موقعيت‌هاي مختلف راجع به تعداد كم‌تر از 4 بپرسيد و از ‌آن‌ها بخواهيد سريع بگويند.

*** از دانش‌آموزان بخواهيد تعداد اشياء را سريع و بدون شمارش بيان كنند.

 

 

 

 

 

 

 

15

به نام خدا

نام درس:                                                                          شماره صفحه:10

1-  اهداف آموزشي:1- بیان اشیاء کمتر از 4 تا بدون شمارش     2-درک کاردینالیتی یک مجموعه      3-ادامه دادن الگوهای هندسی تکرار شونده

 

اهداف ضمني:

 

 

رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

رسانه/ابزار

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

* ابتدا از دانش‌آموزان بخواهيد با چينه‌ها يا نخود يا لوبيا، دسته‌هاي مختلف كم‌تر از 5 بسازند سپس از آن‌ها بخواهيد عدد هر دسته را با انگشتان دست راست نمايش دهند آنگاه نمايش‌هاي مختلف آن عدد را نمايش دهند. همين عمل را با انگشتان دست چپ انجام دهند تا دانش‌آموزان انگشتان هر دو دست را بياموزند.

** حال به لوحه 2 برگرديد و از دانش‌آموزان به عنوان نمونه راجع به تعداد فرزندان بپرسيد و از ‌آن‌ها بخواهيد با انگشتان يك دست و ارائه نمايش‌هاي مختلف از آن نمايش دهند، سپس همين عمل را با انگشتان دست ديگر انجام دهند.

*** حال از دانش‌آموزان بخواهيد با توجه به جهت خواسته شده در كتاب از انگشتان دست چپ و يا راست براي انجام فعاليت فوق استفاده كنند.

 

 

     

 

 

 

 

 

15

به نام خدا

نام درس:                                                                          شماره صفحه:11

اهداف آموزشي: 1-نمایش کادینالیتی اشیاء با انگشتان دست    2-درک عملی جهت های چپ و راست      3-برقراری ارتباط بین نمایشهای مختلف یک مفهوم

4-برقرای ارتباط کلامی-تصویری-دست ورز دریک مفهوم   

اهداف ضمني:

 

 

رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

رسانه/ابزار

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

* از دانش‌آموزان بخواهيد يك چينه يا دكمه را روي ميز قرار دهند سپس از آن‌ها بپرسيد چند چينه روي ميز قرار دارد. سپس از آن‌ها بخواهيد يك چينه ديگر يا دكمه روي ميز قرار دهند. سپس از ‌آ‌ن‌ها بپرسيد چند تا چينه يا دكمه روي ميز قرار دارد. حال بخواهيد چينه يا دكمه ديگر اضافه كنند و همين موالات را تكرار كنند تا به عدد كم‌تر از 5 برسند حال از دانش آموزان بخواهيد 3 چينه روي مز قرار دهند. حال از آن‌ها بخواهيد يك چينه ديگر روي ميز قرار دهند. بپرسيد الآن چن چينه روي ميز قرار دارند. تا دانش‌آموزان بدون شمارش مجدد و با توجه به دانسته‌هاي قبلي مفهوم جمع يا اضافه كردن را درك كنند.

** به لوحه 2 برگرديد و از دانش‌آموزان پرسش‌هايي راجع به اين‌كه يك نفر يا يك چيز اضافه شود و تعداد به چند تا مي‌رسد برسيد.

*** حال به فعاليت صفحه 12 بپردازيد.

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

15

به نام خدا

نام درس:                                                                          شماره صفحه:12

اهداف آموزشي:          1-آشنایی اولیه با مفهوم جمع 2-استفاده از کاردینالیتی اشیاء در مفهوم جمع 3-تقویت قدرت بدون شمارش دانش آموز تا 3 تا  4-آشنایی با واژه اضافه کردن و استفاده از آن در یک مفهوم ریاضی 5-ادامه دادن یک الگوی هندسی   

اهداف ضمني:

 

 

 

رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

رسانه/ابزار

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

* هدف از اين قسمت تنها آمادگي براي تفاوت‌ها و الگوهاي شطرنجي مي‌باشد. بنابراين اشكالي با زمينه شطرنجي مي‌توانيد به دانش‌آموزان نشان دهيد و از آن‌ها بخواهيد به پوشش رنگ‌هاي مربوط به مربع‌هاي كاغذهاي شطرنجي توجه كنند.

*** از دانش‌آموزان بخواهيد كه فق قسمتهای  تعيين شده را رنگ كنند تا شكل يك كوه يا درخت نمايان شود. براي رنگ كردن خانه‌هاي شطرنجي با توجه به تصوير كلي از رنگ‌هاي مناسب استفاده كنند به عنوان مثال تنه درخت را رنگ قهوه‌اي بزنند.

 

                        

 

 

 

 

 

15

به نام خدا

نام درس:                                                                          شماره صفحه:13

اهداف آموزشي: 1-آماده شدن برای الگوهای شطرنجی  2-ارائه طرحهای مختلف در یک مدل شطرنجی

3-تقویت ذهن و بالا رفتن دقت 4-انجام فعالیت تکرار شونده مربع شگفت انگیز با استفاده از اشکال هندسی  

اهداف ضمني:

 

 

رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

رسانه/ابزار

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

* تعدادي (به اندازه كمتر از 5) لوبيا در اختيار دانش‌آموزان قرار دهيد و از آن‌ها بپرسيد كه اگر يك لوبیا به آن‌ها اضافه كنيم چند تا لوبيا مي‌شود و چرا؟ در هنگام بيان عدد از آن‌ها بخواهيد اين عدد را با انگشتان دست نشان دهند. همزمان بخواهيد نمايش‌هاي مختلف اين عدد را با انگشتان دست نشان دهند. همزمان بخواهيد نمايش‌هاي مختلف اين عدد را با انگشتان دست نمايش دهند.

** نمونه سؤالات فوق را در موقعيت‌هاي مربوط به بيرون رفتن دانش‌اموزان و در لوحه شماره 2  پيدا و از ‌آن‌ها بپرسيد.

*** فعاليت‌هاي صفحه 14 را همراه با نمايش‌هاي.

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

15

به نام خدا

نام درس:                                                                          شماره صفحه:14

اهداف آموزشي: 1 درک کلامی و تصویری عدد  2-تقویت بیان کاردینالیتی اشیاء بدون شمارش

3-درک اولیه مفهوم جمع و تفریق با اضافه کردن یا برداشتن یک شیء 4-ادامه دادن یک الگوی شطرنجی

  

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۰ساعت 8:45  توسط زهرا صریریان  |