آموزشی

نام درس:تم9 شماره صفحه:61

اهداف آموزشی:شمارش ونوشتن اعداد-انتقال ویادگیری مفهوم جمع وحاصل آن

اهداف ضمنی:به کار گیری جمع در زندگی

فعالیت های یاد دهی و یادگیری

روش تدریس

رسانه وابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

دانش آموزان  درگروه با استفاده از انگشتان دست وچینه ها یا اشکال مختلف

جمع را نمایش می دهند.

عدد مربوط را می نویسند

در بازگشت به تم برای دانش آموزان نشسته در نیمکت علاوه بر شمارش جمع بگویند.

پرسش وپاسخ

کار گروهی

 

کتاب-  تصاویر

چینه –اشیا داخل کیسه ی ریاضی –انگشتان

کلاس

ارزشیابی ورودی :شمارش اشیا  -چینه

ارزشیابی عملکردی

ارزشیابی پایانی:تکمیل کتاب

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 18:4  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس:تم9 شمارش صفحه:60

نام درس:تم9                                شمارش صفحه:60

اهداف آموزشی:درک مفهوم تقارن ازکل به جز- الگویابی-شناخت اشکال هندسی

اهداف ضمنی:رنگ آمیزی-تشخیص تقارن اشکال

فعالیت های یاد دهی   و یاد گیری

روش تدریس

رسانه وابزار

محیط آموزشی           ارزشیابی

 

 

 

به صورت مجسم:بااستفاده از دانش آموزان آموزش راشروع می کنیم

 

بااستفاده از اشکالی که خط تقارن دارند خط تقارن را آموزش می دهیم.

از دانش آموزان می خواهیم به تم

برگردند وشکل هایی که تقارن دارند راپید کنند.

درصفحه کتاب رنگ آمیزی را انجام دهند

تصویر کتاب راتوضیح دهند

تصویری روی صفحه ی شطرنجی

کشیده از بچه ها می خواهیم کامل کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمایشی

پرسش وپاسخ

کار گروهی

اشیا موجود در محیط اطراف که تقارن دارند مانند کلیبس مو- گلدان – رحل قرآن

کلاس درس             ارزشیابی ورودی برای تشخیص

                            تقارن

                            ارزشیابی عملکردی       

 

                              ارزشیابی پایانی:کار درکتاب

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 18:3  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس:تم9 شماره صفحه:59

اهداف آموزشی : شمارش اعداد - نوشتن اعداد-به کار گیری مفهوم عدد درمحیط-برقراری ارتباط کلامی-معرفی نماد5

اهداف ضمنی : نام بردن سه نعمت خدا – اهمیت شمارش در زندگی – شمردن کارهای خوبی که انجام داده است .

فعالیت های یاد دهی و یاد گیری

روش تدریس

رسانه و ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

5 دانش آموز جلوی کلاس آورده پچه ها بشمارند

دسته های5تایی از شکل های مختلف درست کرده تا بشمارند

ازکیسه ریاضی دسته های 5تایی جدا کنند.

ازدانش آموزان بخواهیم به صفحه تم

برگشته اشکال داخل تصویر را بشمارند.

بازگشت به صفحه اصلی وعدد5رادر

کتاب بنویسند

پرسش وپاسخ

کارگروهی(مشارکتی)

 

داستانگویی

 

چینه

انگشتان دست

اشیایی که داخل کیسه دارند

کتاب

تصویر تم

کلاس

ارزشیابی ورودی:شمارش اشیا در دسته های 5تایی

ارزشیابی عملکردی

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 18:2  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس:تم 9 شماره صفحه:58

اهداف آموزشی:آشنایی با مفهوم شمارش ونوشتن اعداد-ردیف وستون-قبل وبعد-آشنایی باخط نشان

اهداف مهارتی:به کاربردن شمارش درمنزل-پرورش مهارت برقراری ارتباط-درست صحبت کردن-تمرکزافکار-ادب درکلاس-یادگیری مهارت درس نشستن درکلاس-به نوبت صحبت کردن-یادگیری مهارت های لازم زندگی دراجتماع

فعالیت های یاد دهی ویادگیری

روش تدریس

وسایل

محیط آموزشی

ارزشیابی

 

دانش آموزان تعدادوسایل کمتر از5تای داخل کیف خود را بشمارندوبرای آن خط نشان بکشند.

تعدادی از دانه های کیسه ریاضی راروی میزگذاشته وبرای آنخط نشان بکشندتعداد رابگویدوعددمربوطه رابنویسد.

پرسش هایی درموردتعدادوسایل واشیایی که درکلاس است مطرح می کنیم.

داستان تم راگفته ودرآن به تعداد چیزهایی که در آن است اشاره کنند.

تکلیف برای دانش آموزان کلامی:با توجه به

تصویراعدادرا شمرده وبگویند.

دانش آموزان تصویری:باتوجه به عددنقاشی

برای آن بکشند.

دانش آموزان دست ورز:باتوجه به عدداز مهره های داخل کیسه جدا کنند.

داستان گویی

 

پرسش وپاسخ

 

کار درگروه های کوچک

کیسه ریاضی

اشیا موجوددر کتاب وکلاس

تعداددرختان مدرسه درصورتی که کمتر از 5 باشند

تعذاذ شیرهای آب

تعداد پنجره ها

کلاس-منزل -خیابان

تکمیل داستان

پیدا کردن الگو

شمارش اعداد در محیط های متفاوت

تمرین نوشتن اعداد

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 18:1  توسط زهرا صریریان  | 

الگوی هدف گذاری یک واحد درسی ریاضی در پایه اول ابتدایی (تم 9– کلاس درس)

 

خود

خلق

خلقت

خدا

 

تفکر

و

تعقل

 

 

بیان تعداد اشیا با شمارش - یافتن الگوی موجود در تصویردرک مفهوم تقارن - تمرین جمع و تفریق - آموزش عدد صفر ترتیب اعداد صفر تا 5 – تشخیص تفاوت سطر و ستون

درست صحبت کردن و بیان افکار به دیگران به کمک مفاهیم ریاضی برای دیگران پیدا کردن نمونه هایی از کاربرد ریاضی در فعالیت های روزمره و زندگی

اندیشیدن در مورد الگوی ریاضی در طبیعت

اندیشیدن در مورد نعمت های خدا از طریق شمارش نعمت ها

 

ایمان

 

پذیرش اهمیت ریاضی در زندگی فردی

برقراری ارتباط با دیگران

استفاده از مفهوم عدد برای برقراری ارتباط بهتر

علاقه به شناخت نعمت های خدا و درک تفاوت بین نعمت ها

توجه به اهمیت اعداد و محاسبات ریاضی در مسائل دینی – نماز – فروع – اصول – تعداد ائمه – تعداد پیامبران

 

علم

 

شناخت ردیف و ستون – اول و آخر - تعداد – اول و دوم و سوم – شناخت اعداد – تشخیص عدد مجموعه - ترتیب اعداد از صفر تا پنج - نوشتن عدد مجموعه مفهوم جمع و تفریق و به دست آوردن حاصل آن – تقارن – آداب نشستن در کلاس – ارتباط برقرار کردن با دیگران – شناخت پرچم – رهبر – آشنایی با نقشه ی ایران

رابطه بین شمارش و تعداد افراد کلاس میان تعداد دوستان

شناخت اشکال هندسی در طبیعت توانایی جمع بین نعمت های خدا در محیط اطراف و در اعضای خود

شمارش نعمت های خدا در کلاس و مدرسه و اعصای خود

عمل

 

رشد قوه ی بیان – رشد ادراک کلامی – کار با انگشتان دست برای رنگ آمیزی – توانایی نمایش اعداد – داستان گویی – توانایی در جمع و تفریق ساده – توانایی در تشخیص تقارن اشیا و الگویی

نشان دادن کار برد جمع در جامعه - شمارش وسایل موجود - شمارش افراد خانواده - شمارش صفات خوب

پیدا کردن اشکال و اشیا متقارن در طبیعت

کاربرد  جمع در نماز 

 

اخلاق

 

شمارش کارهای خوبی که انجام داده است

محاسبه ی کار های خوب دوستان خود

شمارش کارهای خوبی که در خانواده انجام داده می شود -  شمارش کارهای خوبی که در جامعه و مدرسه  انجام شده است  - شمارش صفات خوب دوستان

شمارش تعداد نعمت های خدا در محیط اطراف

شمارش صفات خوب خدا که دارد

شمارش صفاتی که خدا ندارد

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 18:0  توسط زهرا صریریان  | 

نمونه طراحی آموزش پایه اول

محور یادگیری (تم) : خانه ی خاکی ما

هدف کلی : آشنایی دانش آموزان با خاک

-      جمع آوری اطلاعات درباره مشخصات خاک (رنگ – جنس – نوع) و انتقال به هم کلاسی ها

اهداف آموزشی : در فرآیند آموزش این درس هر دانش آموز :

1- دانش آموزان با انواع خاک آشنا شوند .

2- دانش آموز به اهمیت خاک در زندگی پی ببرند و به عنوان یک ثروت ارزشمند از آن نگهداری کند .

3- دانش آموزان چند مورد از استفاده های خاک را بیان کنند .

4- دانش آموزان با مشاهده خاک تفاوت ها و شباهت های انواع خاک را بیان کنند .

5- دانش آموز با استفاده از خاک گل درست کنند و با آن ظروف سفالی درست کنند .

6- دانش آموز نکات بهداشتی را در حین انجام فعالیت ها رعایت کند .

7- دانش آموز با انجام فعالیت ها یادگیری یاد بگیرد که آب از بعضی از خاک ها زودتر عبور می کند .

8- یافته ها و اطلاعات خود درباره خاک را به دیگر دانش آموزان ارائه دهد .

9- با انجام فعالیت های یادگیری به قدرت و عظمت خداوند پی ببرد و به آن علاقه نشان دهد .

مفاهیم درس :

خاک یکی از نعمت های خداوند است – خاک ها متفاوتند – آب از کدام خاک زودتر عبور می کند – خاک استفاده ی زیادی برای ما دارد – با خاک کار عملی انجام دهند.

روش تدریس :

پرسش و پاسخ – گردش علمی – ایفای نقش (در نقش بنا یا سفالگر)

ابزار ، وسایل ، مواد رسانه :

تصاویر مختلفی از انواع خاک – انواع خاک – ظروف سفالی – فیلم آموزشی – کتاب درسی

 

فعالیت یادگیری :

1- در ابتدا دانش آموزان را گروه بندی می کنیم و به حیاط می بریم و سپس از آن ها می خواهیم به انواع خاک هایی که آورده اند با دقت نگاه کنند .

2- از دانش آموز می خواهیم تفاوت ها و شباهت های انواع خاک را در گروه مورد بحث قرار دهند و نماینده هر گروه خلاصه ی بحث را در کلاس ارائه کند .

3- دانش آموزان را به حیاط مدرسه برده و با در اختیار گذاشتن بیلچه از آن ها می خواهیم خاک باغچه مدرسه را بکنند و هرچیزی را که مشاهده می کنند بیان کنند و مشاهدات خود را در دفترشان نقاشی کنند .

4- از دانش آموزان می خواهیم که چند لیوان که ته آن سوراخ باشد تهیه کنند و انواع خاک را در آن ها بریزند و به کلاس بیاورند ، به همه ی دانش آموزان به یک اندازه آب می دهیم و از آن ها می خواهیم روی خاک های درون لیوان بریزند و منتظر بمانند که از ته کدام لیوان آب می چکد ؟ و مشاهدات خود را در گروه مورد بحث قرار دهند و سپس برای کلاس ارائه کنند .

5- از دانش آموزان می خواهیم با توجه به تصاویر و وسایل سفالی که در کلاس آورده اند اطلاعات جمع آوری کنند و به دیگران ارائه نمایند .

6- از دانش آموز خواسته می شود به پرسش ایستگاه فکر توجه کنند و هر کدام با ذکر دلیل نظر خود را در کلاس ارائه کنند .

7- ترغیب و تشویق شوند تا برای دقایقی فیلم آموزشی (خاک) را ببیند و در پایان حاصل مشاهدات خود را به کلاس ارائه کنند و به پرسش ها پاسخ دهند .

8- هر دانش آموز با مشاهده تصاویر کتاب درباره ی ارتباط بین انسان و خاک در زندگی روزمره اطلاعات جمع آوری کنند و به دیگران ارائه نمایند (مشاغلی که از خاک در آن استفاده شده توضیح دهد )

9- انجام ارزشیابی (بر اساس ثبت سیاهه ی رفتار و آزمون عملکردی در پایان)

فعالیت های یادگیری در خارج کلاس و مدرسه

-      به مدت یک هفته فرصت دارند تا تصاویری از اماکنی که در ساخت آن از خاک استفاده شده جمع آوری کنند و برای تشکیل نمایشگاه در مدرسه روی کاغذ بچسبانند و به کلاس بیاورند .

-      با گل رس  وسایل سفالی درست کنند و در کلاس نمایشگاه درست کنند .

 

نام درس : خانه خاکی ما

 

نشانگر هدف های آموزش

گروه یادگیری

 

1

 

 

 

 

دانش آموزان با مشاهده تصاویر کتاب (مشاهده عینی خاک که به کلاس آورده بودند و یا از نمایش فیلم خاک) اطلاعات جمع آوری می کنند و انواع خاک ها را تشخیص می دهند (هدف مهارت مشاهده و دانش)

 

دانش آموز حاصل مشاهدات و نظرات خود را درباره تفاوت های خاک را برای هم کلاسی های خود بیان کند .

(هدف : مهارت برقراری ارتباط ، دانش یا علم)

 

دانش آموز انواع استفاده از خاک را بداند و موارد استفاده ی آن را برای هم کلاسی های خود بیان کند و بتواند موارد استفاده آن را در مشاغل مختلف برای دوستان خود نمایش دهد .

(هدف : مهارت برقراری ارتباط ، دانش یا علم و عمل)

 

دانش آموز برای حل مساله ی بیان شده در ایستگاه فکر ، فکر می کند و برای آن دلیل ارائه می دهد .

(هدف : مهارت تفکر ، مهارت های زندگی و اخلاق)

 

دانش آموز نسبت به تنوع خاک و موارد استفاده ی آن از خود کنجکاوی نشان می دهد .

(هدف : نگرش)

 

دانش آموز احساس خود را از عظمت و خلقت در انواع خاک بیان می کند در قالب پرسش از علم و یا بیان نظرات

(هدف : نگرش و شایستگی)

 

 

محمد

علی

رضا

××

 

 

 

××

 

 

 

××

 

 

 

 

 

××

 

 

 

××

 

 

 

××

×

 

 

 

××

 

 

 

××

 

 

 

 

 

××

 

 

 

××

 

 

 

××

-

 

 

 

×

 

 

 

+

 

 

 

 

 

×

 

 

 

×

 

 

 

×

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:38  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس: شماره صفحه:14

به نام خدا

اهداف آموزشي: 1 درک کلامی و تصویری عدد  2-تقویت بیان کاردینالیتی اشیاء بدون شمارش

3-درک اولیه مفهوم جمع و تفریق با اضافه کردن یا برداشتن یک شیء 4-ادامه دادن یک الگوی شطرنجی

رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

رسانه/ابزار

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

* تعدادي (به اندازه كمتر از 5) لوبيا در اختيار دانش‌آموزان قرار دهيد و از آن‌ها بپرسيد كه اگر يك لوبیا به آن‌ها اضافه كنيم چند تا لوبيا مي‌شود و چرا؟ در هنگام بيان عدد از آن‌ها بخواهيد اين عدد را با انگشتان دست نشان دهند. همزمان بخواهيد نمايش‌هاي مختلف اين عدد را با انگشتان دست نشان دهند. همزمان بخواهيد نمايش‌هاي مختلف اين عدد را با انگشتان دست نمايش دهند.

** نمونه سؤالات فوق را در موقعيت‌هاي مربوط به بيرون رفتن دانش‌اموزان و در لوحه شماره 2  پيدا و از ‌آن‌ها بپرسيد.

*** فعاليت‌هاي صفحه 14 را همراه با نمايش‌هاي.

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

15

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:32  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس: شماره صفحه:13

به نام خدا

اهداف آموزشي: 1-آماده شدن برای الگوهای شطرنجی  2-ارائه طرحهای مختلف در یک مدل شطرنجی

3-تقویت ذهن و بالا رفتن دقت 4-انجام فعالیت تکرار شونده مربع شگفت انگیز با استفاده از اشکال هندسی  

اهداف ضمني:

 

 

رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

رسانه/ابزار

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

* هدف از اين قسمت تنها آمادگي براي تفاوت‌ها و الگوهاي شطرنجي مي‌باشد. بنابراين اشكالي با زمينه شطرنجي مي‌توانيد به دانش‌آموزان نشان دهيد و از آن‌ها بخواهيد به پوشش رنگ‌هاي مربوط به مربع‌هاي كاغذهاي شطرنجي توجه كنند.

*** از دانش‌آموزان بخواهيد كه فق قسمتهای  تعيين شده را رنگ كنند تا شكل يك كوه يا درخت نمايان شود. براي رنگ كردن خانه‌هاي شطرنجي با توجه به تصوير كلي از رنگ‌هاي مناسب استفاده كنند به عنوان مثال تنه درخت را رنگ قهوه‌اي بزنند.

 

                        

 

 

 

 

 

15

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:30  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس: شماره صفحه:11

به نام خدا

اهداف آموزشي: 1-نمایش کادینالیتی اشیاء با انگشتان دست    2-درک عملی جهت های چپ و راست      3-برقراری ارتباط بین نمایشهای مختلف یک مفهوم

4-برقرای ارتباط کلامی-تصویری-دست ورز دریک مفهوم   

اهداف ضمني:

رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

رسانه/ابزار

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

* ابتدا از دانش‌آموزان بخواهيد با چينه‌ها يا نخود يا لوبيا، دسته‌هاي مختلف كم‌تر از 5 بسازند سپس از آن‌ها بخواهيد عدد هر دسته را با انگشتان دست راست نمايش دهند آنگاه نمايش‌هاي مختلف آن عدد را نمايش دهند. همين عمل را با انگشتان دست چپ انجام دهند تا دانش‌آموزان انگشتان هر دو دست را بياموزند.

** حال به لوحه 2 برگرديد و از دانش‌آموزان به عنوان نمونه راجع به تعداد فرزندان بپرسيد و از ‌آن‌ها بخواهيد با انگشتان يك دست و ارائه نمايش‌هاي مختلف از آن نمايش دهند، سپس همين عمل را با انگشتان دست ديگر انجام دهند.

*** حال از دانش‌آموزان بخواهيد با توجه به جهت خواسته شده در كتاب از انگشتان دست چپ و يا راست براي انجام فعاليت فوق استفاده كنند.

 

 

     

 

 

 

 

 

15

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:26  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس: شماره صفحه:10

به نام خدا

1- اهداف آموزشي:1- بیان اشیاء کمتر از 4 تا بدون شمارش     2-درک کاردینالیتی یک مجموعه      3-ادامه دادن الگوهای هندسی تکرار شونده

 

اهداف ضمني:

رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

رسانه/ابزار

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

* مي‌توانند لوبياها و يا اشياء ديگر را در پشت مخفي كنيد و ناگهان به تعداد مورد نظر كه كم‌تر از 4 تا  است روي ميز قار دهيد و از آن‌ها بخواهيد سريع و بدون شمردن بگويند چندتا لوبيا روي ميز است تا سرعت و توانايي بدون شمارش تا 4 در دانش‌آموزان رشد كند.

** حال به لوحه 2 برگرديد و از دانش‌آموزان در موقعيت‌هاي مختلف راجع به تعداد كم‌تر از 4 بپرسيد و از ‌آن‌ها بخواهيد سريع بگويند.

*** از دانش‌آموزان بخواهيد تعداد اشياء را سريع و بدون شمارش بيان كنند.

 

 

 

 

 

 

 

15

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:23  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس: شماره صفحه:9

به نام خدا

اهداف آموزشي:1- برقرار تناظر یک به یک بین اشیاء   2-  به کار گیری مفهوم تناظر در محیط پیرامونی با استفده از اشیاء در دسترس   3- استفاده از فعالیتهای تکرار شونده نظیر مربع شگفت انگیز     

اهداف ضمني:

رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

رسانه/ابزار

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

* با توجه به اين‌كه دانش‌آموزان توانايي كپي كردن را در الگوها ياد گرفته‌اند مي‌توانيد از اين توانايي دانش‌آموزان استفاده كنيد و كاغذهايي را به صورت نوار مانندنمونه زیر با قيچي و مداد طراحي كرده و در اختيار دانش‌آموزان به  صورت گروهی قرار دهيد.

 

 

 

 

 

حال تعداد مختلف از دكمه يا نخود و لوبيا در اختيار آن‌ها قرار داده و از آن‌ها بخواهيد به تعداد آنها بين نوارها را به ترتيب از چپ به راست رنگ كنند.

** حال به لوحه 2 برگرديد و از آن‌ها سؤالاتي راجع به تعداد و مقايسه بپرسيد.

*** حال از دانش‌آموزان بخواهيد فعاليت مربوط به كتاب را بدون شمردن رنگ كنند براي انجام هر فعاليت از بچه‌ها بخواهيد انگشتان را روي يكي از شكل‌هاي سمت چپ قرار داده و با دست ديگرش يكي از شكل‌هاي سمت راست را رنگ كند و به همين ترتيب رنگ كردن را ادامه دهد تا شكل‌هاي سمت چپ تمام شود.

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

15

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:21  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس: تم 2 شماره صفحه:8

به نام خدا

اهداف آموزشي: 1-توانایی کپی برداری از یک الگوی ارائه شده      2-استفاده از ادراک کلامی جهت بیان روابط بین الگوهای ارائه شده

3-توانای ساخت الگوی متناظر با الگوی ارائه شده با استفاده از رنگ آمیزی        4- درک الگوهای محیط پیرامونی و بیان آن      5-درک ضمنی از مفهوم تناظر      

اهداف ضمني:

رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

رسانه/ابزار

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

15

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:20  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس: شماره صفحه:7

به نام خدا

اهداف آموزشي: 1-استفاده از انگشتان دست جهت ارائه نمایشهای مختلف یک مفهوم         2-برقراری ارتباط بین نمایشهای مختلف یک مفهوم

3- برقراری ارتباط بین ادراک کلامی,تصویری و دست ورز            4-تشخیص الگو های هندسی و توانایی ادامه دادن این الگو ها         

اهداف ضمني:3مورد از كارهايي كه سر سفره لازم است انجام داد بيان كند    -2مورد از وظايف خوددر قبال پدر ومادر راذكر كنيد-4مورد از مخلوقاتي  كه خوردني هستند نام ببرد-        5نعمتي را كه در سفره استفاده ميشود وبايد برايشان خدا را شكر كنيم ذكر كند

رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

رسانه/ابزار

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

* نمايش 1 را به دانش‌آموزان ارائه دهيد و از آن‌ها بپرسيد اين چند تا است. سپس نمايش‌هاي مختلف آن را به دانش‌آموزان نشان دهيد و از آن‌ها بپرسيد كه چندتا است تا دانش‌آموزان با نمايش‌هاي مختلف 1 با انگشتان دست آشنا شوند. سپس نمایش 2 را به دانش‌اموزان نشان دهيد و از آن‌ها بپرسيد كه چند تا انگشت باز شده است پس از آن‌ها بخواهيد نمايش‌هاي مختلف 2 را به شما نشان دهند. به همن ترتيب تا 5 پيش رويد.

** به لوحه اول برگرديد و از دانش‌آموزان به عنوان نمونه بپرسيد كه چندتا بشقاب روي ميز قرار دارد. سپس از آن‌ها بخواهيد نمايش‌هاي مختلف آن را با انگشتان دست نمايش دهند.

با توجه به گروه بندی دانش آموزان کلامی تصویری دست ورزی –و  از هر گروه مدل های مختلف یک مفهوم عددی (برای کلامی با گفتن داستان کوتاه-تصویری با کشیدن شکل-دست ورزی با میله وخمیر بازی)را بخواهیم

 

*** حال با انجام فعاليت‌هاي بالا، صفحه 7 براي دانش‌آموزان ساده خواهد شد.

تکلیف:از دانش آموزان خواسته میشود مدل های مختلف الگوی یی جدید بگویند یا بکشند یا بسازند

 

 

اکتشافی –

پرسش وپاسخ

 

انگشتان دست- نی

نخود –لوبیا- مدادرنگی –

خمیر بازی- لگوهای بازی

-منبع: کتاب راهنمای معلم-

فلش کارت - سی دی آموزشی- وبلاگ –برگ آزمون معلم ساخته

 

کلاس –حیاط –منزل و....

تشخیصی:پرسش  ویادآوری از مفاهیم صفحات  گذشته

تکوینی : پرسشهای متفاوتی که در حین تدریس پرسیده میشود

تکمیلی :مراجعه به صفحه 7 و

صفحه تم وجواب دادن تمرینهای کتاب

ارزشیابی کیفی : دادن برگ آزمون و بررسی پاسخ ها

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:12  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس: شمار ش سريع اعداد شماره صفحه:6

به نام خدا

اهداف آموزشي: 1-تقویت دانش آموزان در شمارش سریع اشیاء          2-درک کاردینالیتی یک مجموعه        3-استفاده از ابزار خط کش         4-به کار گیری شمارش در محیط پیرامونی          5-بالا بردن حس شنوایی دانش آمزان و توانایی تبدیل از شنیداری به کلامی و تبدیل آن به زبان ریاضی 

 رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

 

رسانه/ابزار

 

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

1

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

- دانش‌آموزان براي اين‌كه بتوانند توانايي مقايسه را با شمارش سريع انجام دهند مي‌توانيم از نخود، لوبيا، چينه و ... همزمان استفاده كنيم. به عنوان نمونه 3 نخود، 4 لوبيا و 3 جنيه را روي ميز قرار دهيم و از دانش‌آموزان بخواهيم سريع بگويند كه کدام يك از نظر تعداد يكسان هستند.

-  حال به صفحه آشپزخانه برگرديد و از دانش‌آموزان پرسيده شود كه كدام يك از اشياء و يا اشكال داخل آشپزخانه از نظر تعدا يكسان هستند.

- معلم به كمك فلش كارتهايي كه دارد بازي با دانش آموزان انجام ميدهد، به اين صورت كه كارتهايي را به  شاگردان نشان ميدهد وگروهها تحت يك مسابقه سرعتي عددها رامي خوانند.

- حال به صفحه كتاب برگشته و از دانش‌آموزان بخواهيد از ابزار خط كش استفاده كرده و اشكالي كه در سمت چپ مثل سمت راست هستند را به هم وصل كند.

تكليف : بازي مشابه فعاليت    3   در گروه  يا در منزل با اوليا انجام دهد .

 

 

 

قياسي

 

 

 

 

پرسش  وپاسخ

 

 

كار گروهي

 

 

نمايش

 

 وسايل كيسه رياضي  چينه ها

 

 

 

تصوير تم 1

 

 

 

فلش كارت اعداد

 

 

كتاب

خط كش

 

 

كلاس

ارزشيابي تشخيصي

 

 

 

 

 

ارزشيابي عملكردي

 

 

 

ارزشيابي عملكردي

 

 

 

ارزشيابي عملكردي

 

 

 

 

ارزشيابي پاياني

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:11  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس: الگو يابي شماره صفح

به نام خدا

اهداف آموزشي: 1-تشخیص دسته هایی که دارای الگو هستند یا دارای الگو نیستند   2-بیان اینکه چرا یک دسته اشیاء تشکیل الگو می دهد و یا تشکیل الگو نمی دهد

3-ساخت الگوی متناظر تشخیص داده شده        4-تشخیص اینکه یک دسته از اشیاء در محیط پیرامونی تشکیل

رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

رسانه/ابزار

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

-  دانش‌آموزان را مانند قبل يك در ميان كساني كه كيف دارند و كساني كه كيف ندارند در يك رديف قرار داده و از آن‌ها بخواهيد الگوي مربوط را بگويند. حال اين نظم را با قرار دادن دو دانش‌آموز كيف‌دار پشت سر هم، به هم بزنيد و از آن‌ها بپرسيد آيا باز تشكيل الگوي مي‌دهند يا خير.

-  از دانش آموزان مي خواهيم درگروه به كمك وسايل كيسه رياضي دو رديف از اشيا بسازند كه يكي داراي نظم بوده وديگري الگويي نداشته باشد . وسپس الگو را توضيح دهند .

-    دانش آموزان صفحه 5 كتاب را حل كنند . از دانش‌آموزان بخواهيد الگوي انتخاب شده را استدلال كنند و سپس با رنگ دلخواه ترسيم كنند. .

        -     به صفحه آشپزخانه برگرديد و از دانش‌آموزان رديف‌‌هايي كه تشكيل الگو نمي‌دهند را بپرسيد و از آن‌ها بخواهيد توضيح دهند كه چرا تشكيل الگو نمي‌دهند.

     - تكليف:  با استفاده از 2رنگ چينه يك الگو بسازد .

     - باتوجه به محيط زندگي خود الگوهايي رايافته ودليلش را بگويد .

 

 

 

مكاشفه

 

 

 

 

 

كار گروهي (آزمايش )

 

 

قياسي

 

 

پرسش وپاسخ

 

دانش آموز وكيفش

 

 

 

 

وسايل كيسه رياضي

 

 

 

كتاب

مداد رنگي

 

 

تصوير تم 1

  

 

كلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محيط زندگي

 

 

ارزشيابي تشخيصي

 

 

 

 

 

ارزشيابي عملكردي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزشيابي پاياني

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:8  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس: الگو یابی شماره صفح

نام خدا

اهداف آموزشي: 1-توانایی کپی برداری از یک الگوی ارائه شده      2-استفاده از ادراک کلامی جهت بیان روابط بین الگوهای ارائه شده

3-توانای ساخت الگوی متناظر با الگوی ارائه شده با استفاده از رنگ آمیزی        4- درک الگوهای محیط پیرامونی و بیان آن      5-درک ضمنی از مفهوم تناظر     

 

رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

رسانه/ابزار

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

* - از يك سري از دانش‌آموزان بخواهيد در يك صف بايستند به‌گونه‌اي كه يك درميان جامدادی همراهشان داشته باشند. از دانش‌آموزان بپرسيد چه رابطه‌اي در اين صف مي‌بينيد. از آن‌ها بپرسيد كه اگر يك نفر ديگر به آن‌ها اضافه شود بايستي داراي كيف باشد يا خير.با آوردن تعدادی لیوان در کلاس وریختن آب  در آنهاالگوهایی یجاد کرده ومیخواهیم بجه ها الگوها را کشف کنند

- مي‌توانيد با نام‌گذاري عدد با صف دانش‌آموزان الگو بسازيد و از آن‌ها بخواهيد رابطه مربوط به اين الگو را بيان كنند.

-  از دانش‌آموزان بخواهيد يك الگو با زدن دست‌ها(ایجاد ریتم) با يكديگر بسازند، يك نمونه را خودتان انجام دهيد.

** - از دانش‌آموزان بخواهيد در صفحه‌ي اول الگوهايي را كه مي‌بينندمانند کاشی آشپزخانه-قفسه کتاب-و... كشف كنند و رابطه‌ي الگوها را بيان كنند.

- از دانش‌آموزان بخواهيد فكر كنند كه در منزل چه نوع الگوهايي را مي‌بينند.

*** -  نوارهاي كاغذي به دانش‌آموزان بدهيد كه در آن الگوهاي متفاوت با رنگ‌ها وجود داشته باشد و از آ‌ن‌ها بخوهيد رابطه مربوط به الگو را بيان كنند.

زرد

آبي

زرد

آبي

زرد

آبي

پس به آن‌ها نوار كاغذي بدون رنگ بدهيد و از آن‌ها بخواهيد مانند يكي از الگوها كپي كنند حال بخواهيد فعاليت اول را انجام دهند.

حال دانش‌آموزان را يك در ميان به كساني كه كيف دارند و كيف ندارند در يك صف قرار دهيد و از آن‌ها بخواهيد در نوار كاغذي آن‌هايي كه كيف دارند با يك رنگ و آن‌هايي كه كيف ندارند را با رنگ ديگر بكشيد و وجه مشترك الگوي ترسيم شده با الگوي صف دانش‌آموزان را بيان كنند. حال از دانش‌آموزان بخواهيد در درميان با كيف و بدون كيف بايستند. حال از آن‌ها بخواهيد اين فعاليت را مجدداً انجام دهند، وجه مشترك الگوي ترسيم شده با الگوي مربوط به صف دانش‌آموزان را توضيح دهيد.

حال از دانش‌آموزان بخواهيد فعاليت شماره 2 و شماره 3 را انجام دهند.سپس به صفحه کتاب مراجعه شود وشکلها با بچه ها به صورت فعال بررسی شود

 

تکلیف:از دانش آموزان خواسته میشود برای جلسه بعد 3 مدل الگو پیدا کرده وبیاورند

 

                                 

اکتشافی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحی

 

 

 

 

 

 

 

پرسش وپاسخ

تعدادی لیوان –آب –جامدادی-کتاب –تخته  -مدادرنگی -روبان

کلاس –حیاط  منزل و......

پاسخ به پرسشهایی که در طول تدریس صورت میگیرد

 

 

 

 

انجام فعالیتهای کلاسی(الگویابی-شمارش بیان کردن و...

 

 

 

 

 

فراگیران را به گروههای چند نفره تقسیم کرده تا بوسیله الگو یابی  برگ آزمون های خود را کامل کنند

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:7  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس: شماره صفحه:3

 

به نام خدا    

 

اهداف آموزشي: 1-شمارش اشیاء تا 5      2-آشنایی اولیه اشکال هندسی       3-سر شماری اشیاء        4-درک تفاوتها و شباهتهای اشکال هندسی

5-بیان کلامی تفاوتها و شباهتهای اشکال هندسی         6-به کار گیری رنگ در سرشماری اشیاء          

اهداف ضمني:

 

رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

رسانه/ابزار

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

* با حلقه یا نی وکش به صورت اشكال هندسي مندرج در صفحه‌ي 3، بدون بيان نام اشكال خصوصيات و شباهت‌هاي اشكال هندسي هم اندازه را بيان نماييد. سپس از آن‌‌ها بخواهيد با توجه به خصوصيات اشكال هندسي تعداد آن‌ها را بگويند.

** برگرديد به لوحه اول، اشیاء هندسي نظير ارائه شده در صفحه 3 كه در لوحه اول مشاهده مي‌كند با كمك شما، يا خودش نشان داده و حداكثر تا 5 تا را بشماردو تفاوت وتشابهات اشکال را به زبان ساده بیان نمایند

*** حال برگرديد به صفحه 3، از دانش‌آموزان بخواهيد به تعداد هر يك از شكل‌هاي هندسي خانه روبرو را با رنگ دلخواه بر كنندو بگویند از هر شکل چندتا دارندوفعالیتهای مشابهی در روی تابلو یا دفاتر شان انجام بدهند.

در ادامه به تم آشپزخانه مراجعه کرده وبا اجرای کار آماری در جدولی که روی تابلو می کشیم یا جدولی که در یک برگه کاغذ به دانش آموزان می دهیم

تکلیف:در منزل با همکاری اولیا شکلهایی

 

شبیه به این اشکال را با نی یا چوب وکاغذ رنگی بسازد وبه کلاس ارائه دهد

تفکر استقرایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجام فعالیت گروهی

 

 

 

 

فعالیت فردی وپرسش وپاسخ

 نی وحلقه رنگی

 

 

چسب وکاغذ رنگی

 

 

 

 

 

 

 

وبرگه جدول فعالیت

 

 

 

 

کتاب –گچ-تخته -مدادرنگی

 

کلاس-حیاط مدزسه منزل و.......

شخیص رنگ وشکل وسایل(آزمون عملکرد)

 

 

 

 

 

شمارش اعدادوچسباندن کاغذها

آزمون عملکردی

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:6  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس: شمارش 1تا5 شماره صفحه:2

به نام خدا

 

اهداف آموزشي: 1-شمارش اشیاء تا 5         2-به کار گیری مفهوم شمارش در محیط پیرامون         3-برقراری ارتباط کلامی      

رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

رسانه/ابزار

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

- از دانش‌آموزان بخواهيددرهر گروه اشياء محيط اطرافشان را بشمارند و بگويند. به عنوان نمونه تعداد قاب عكس‌هاي روي ديوار، مي‌توانيد از ابزارهايي نظير چینه يا ميله آموزشي يا كيسه رياضي براي شمارش تا 5 استفاده كنيد.

- از دانش‌آموزان بخواهيد به صفحه اول برگردند. از آن‌ها بخواهيد تعداد بشقاب‌ها، قاشق و چنگال‌ها و ... روي ميز، اعضاي خانواده و ... كه تعدادشان تا  5 تا است را درگروه بشمارند و بگويند.

- از دانش‌آموزان بخواهيد ماهي‌ها و لاك‌پشت‌ها و خرچنگ‌ها و ... كه تعدادشان مثل هم را بشمارند. در اين‌جا از واژه‌هاي بالا / پايين، چپ / راست، قبل / بعد، اول / دوم، جلو / عقب، جلو / پشت، اول / آخر در قالب‌هاي متفاوت نظير داستان، قصه، شعر و ... استفاده كنيد

- توجه داشته باشيد بچه هاي تصويري:كل تصوير را ببينند وفايده دريا واجزاي آن را بگويند .

بچه هاي كلامي : اجزاي تصوير را نام ببرند مثل سمتها و جهتها و...

- سپس به تم اصلي بازگشته ومفاهيم مورد نظر را در آن توسط متربيان مرور ميكنيم .

 

تكليف: نقاشي از وسايل آشپز خانه به تعداد 1، 2 ،3، 4، 5 بكشد .

 در مورد 2كار خوبي كه درطول روز انجام داده  فكر كرده وصحبت كند .

 پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

كار گروهي

 

 

 

داستانسازي

اشيا محيط

 چینه

  ميله آموزشي اشياكيسه رياضي

 

 

كتاب

تصوير تم 1

 

 

 

 

كتاب

 

 

 

 

 

كتاب

تصوير تم 1

كلاس

حياط مدرسه

ارزشيابي ورودي براي شمارش اعداد كمتر از 5

 

 

 

 

 

ارزشيابي عملكردي

 

 

 

 

ارزشيابي عملكردي

 

 

 

 

 

ارزشيابي پاياني

 

 

اهداف ضمني: 1-نام بردن3نعمت خد ا         2-4كار خوب را كه انجام داده نام ببرد       3-به اهميت شمارش در زندگي پي ببرد       

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:2  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس: تم1 شماره صفحه:1

به نام خدا

اهداف آموزشي:آشنایی با مفاهیم بالا-پایین-چپ وراست-ردیف وستون-قبل وبعد-اول –دوم وسوم-1.2.3-اول-آخر اشکال مسطح-

مهارتی:بکاربردن مفاهیم فوق در منزل-پرورش مهارت برقراری ارتباط-درست صحبت کردن-تمرکز افکار-ادب در خانواده ها-یادگیری مهارتهای لازم در زندگی فردی-پوست گرفتن میوه-درست کردن لقمه-صبحانه خوردن-آدرس دادن

رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

رسانه/ابزار

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* از دانش‌آموزان بخواهيد اشياء محيط اطرافشان را بشمارند و بگويند. به عنوان نمونه تعداد قاب عكس‌هاي روي ديوار، مي‌توانيد از ابزارهايي نظير چینه يا ميله آموزشي كه بعداً استفاده مي‌كنيد براي شمارش تا 5 استفاده كنيد.

پرسشهایی در مورد عکس آشپزخانه با مطرح کردن هدفهای آموزشی

داستانی را مطرح کرده وقسمتهایی را خالی می گذاریم واز بچه ها میخواهیم با دقت در شکل داستان را کامل کنند

از بچه ها میخواهیم داستان را با اضافه کردن قسمتهایی متفاوت تر وکامل

تر نمایندوهمواره مفاهیم موردنظر را تاکید کرد

حالا به هر کدام از گروهها (کلامی-تصویری-دست ورزی)تکلیفی ارائه میدهیم کلامی:تصویر ومفاهیم را بیان میکند-تصویری : مفاهیم مورد نظر را در قالب نقاشی وتصاویر نشان بدهد-دست ورزی :به صورت فعالیتهای عملی وبا وسایل مختلف نشان بدهند

 

 

داستانگویی-داستان سازی خلاق

پرسش وپاسخ

کار در گروه کوچک

لوح اول –چند عکس از منازل –سفره ا ومدل های مختلف  اشیا واشکال-کتاب-

کلاس حیاط ومنزل وخیابان

تکمیل داستان مهارت های ریاضی

پیدا کردن الگو-

ارزشیابی کمی:پرسیدن مفاهیم در قالب تمرین های متفاوت وارزیابی پاسخها

ارزشیابی کیفی:مدلها ی مشابه با کیفیت بالاتر بسازند یا پیدا کنندوشمارش اعدادرا در محیط های متفاوت وبصورت های مختلف نمایش بدهند

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 16:59  توسط زهرا صریریان  | 

الگوی هدف گذاری یک واحددرسی ریاضی در پایه اول ابتدایی )تم5-سفر با خانواده واهمیت قوانین)

خدا

خلقت

خلق

خود

 

توجه به آفریده های خداونددر

 سفر وتفکر درباره فایده آنها

برشماری3مورد چگونگی بهره برداری از

طبیعت/تشخیص تاثیر طبیعت بر قدرت یادگیری/برشماری 5تاثیر طبیعت برروح وجسم

تشخیص محاسن سفربا خانواده

درک وظایف افراد در یک سفر خانوادگی

درک تفاوت رفتار در پارک ومنزل

ارزیابی رفتار خوددرهنگام مسافرت

تفکر

وتعقل

اعتقادبه مهربانی خدا که نعمات

دنیا را برای آسایش انسان آفرید

ارزش قائل شدن برای آفریده های خدا

قبول لذت مسافرت ودیدن اماکن جدید

باور لذت مسافرت با اعضای خانواده

یااقوام در مقایسه با سفر انفرادی

پذیرش تاثیررفتار برسرنوشت

// اینکه همه اتفاقات دلخواه انسان

نیست /قبول تصمیم جمع به جای خواسته خود

دربرخی موارد

ایمان

شناسایی الگوهای طبیعی ولذت

این کشف جهت انس بیشتر با

پروردگار/آشنایی بسیار مختصر با

نماز مسافر

دانستن انواع الگوها/خط وگوشه ها در وسایل ومحیط

دانستن فواید مسافرت مخصوصا بااقوام

دانستن چگونگی حفظ سلمت افراد در مسافرت/

آشنایی با رفتار مناسب سفرباخانواده ودوستان/یادآوری مفاهیم

 تم های قبلی/تمرین انواع الگویابی/یادآوری

 مقررات عبورمرور

 

 

 

علم

شمارش 3نمونه سفر زیارتی

 

ساختن 5مدل الگو با نخودولوبیا یا چینه یا کاشی یابرگ........

یافتن 2الگو در محیط پیرامونی

 

شمارش 3رفتار برای افراد مختلف خانواده

در سفر/بیان 4مورد از موارد مربوط به

قوانین راهنمایی در مسافرت(بارزدن/پارک کردن.......)

بیان 3نمونه از رفتار های خود هنگام سفر

2نمونه الگو باتصوی اجسام متفاوت بسازد

5نمونه شکل هندسی نام ببرد واجزای آن را رنگ کند

4نمونه از نمایشهای مختلف  اعداد با اشیا وانگشتان

عمل

رعایت نظم وپاکیزگی در

سفروشکر نعمتها

ذکر 3نمونه از قوانین اماکنی به آنجا

رفته اند ورعایت کرده اند

 

5راهکار جهت احترام گذاشتن به آرامش دیگران در سفر مثال بزند

(زود عصبانی نشدن/کمک کردن......)

بیان 2نمونه رفتار بددرسفر و4نمونه رفتار خوب در سفر

اخلاق

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 16:57  توسط زهرا صریریان  | 

الگوی هدف گذاری یک واحددرسی ریاضی در پایه اول ابتدایی )تم4-مهمانی)

 

 

خدا

خلقت

خلق

خود

 

اندیشیدن درباره ارزش دید و

بازدیدهای خانوادگی نزد خداوند

یافتن الگوهای موجوددر خلقت/

مقایسه منزل خود بادیگران از نظر اندازه

وشمارش وسایل/اندیشه در مورد مکان

اشیای تصویر

مقایسه تعداددختران وپسراندر هر خانواده/مقایسه افراددو خانواده/بررسی رابطه افراد ووسایل پذیرایی/شمارش 4رفتار نامناسب در مهمانی

مشاهده دقیق اشکال ویافتن اجزای آن(ضلع وگوشه)

تشخیص تفاوت وسط وبین-

مقایسه جایگاه اشیا وافراد درتصویر

تفکر

وتعقل

 

 

علاقه به یافتن الگوهای طبیعی

باور این نکته که مهمان حبیب

خداست ودیدار اقوام موجب

سلامت .شادابی /همکاری و

همدلی میشود

پذیرش سرشماری به عنوان عاملی برای سهولت ونظم کارها

عادت به استفاده از شابلون در رسم اشکال

ایمان

آشنایی وشمارش نعمتهای خدا در تصویرودر منزل

شمارش نعمتهای موجوددر صفحه

بیان شکل هندسی هریک از اشیای

موجوددر صفحه

دانستن آداب مهمانی

دانستن کاربرد شابلون

شناسایی خط وگوشه در اشکالصورت ووسایل دیگر اعضای خانواده

آشنایی با چینه ودرست نشان دادن اعداد

یادآوری مفاهیم چپ/راست/اول/پنجم/جلو/پشت/عقب/اشکال هندسی/ردیف/ستون/آشنایی با اجزای یک شکل(خط وگوشه)

آشنایی بامفهوم ترکیبی عدد

آشنایی باابزارها(چینه وشابلون)

 

 

علم

شمارش افرادی از فامیل یا

برنامه رسانه ها که

با آنها بودن مارا به

خدا

 

نزدیکتر میکند

رسم چند ضلعی  به کمک شابلون

تعیین گوشه وخط ها در نمونه های مختلف مانند کتاب/میز/جامدادیو.......

رسم نقاشی به کمک شابلون

سرشمار یتعدادبچه های کلاس های مختلف

یا اماکن متفاوت

 

شمارش 4نکته اخلاقی درارتباط اعضای خانواده

شمارش 3نکته در پذیرایی از مهمان

با چینه تهداداشکال تصویررانشان دهد

به کاربردن مفاهیم ذکر شده در بالا/یافتن جای اشیا/استفاده از چوب خط در سرشماری /استفاده از چینه در مفهوم ترکیبی عدد/

استفاده از شابلون برای رسم اشکال/تعیین گوشه وخط اشکال هندسی در محیط اطراف

ا

عمل

شمارش وسایلی که در

برگزاری یک مهمانی ضروری

است وباعث جلوگیری از اسراف

وقدردانی نعمتهای خدا می شود

اجرای مهمانی ونشان دادن رفتار مناسب

بیان 5 نکته اخلاقی در ارتباط با آداب رفتن به مهمانی

شمارش وسایل شخصی خود به کمک سرشماری/ذکر 5نکته مهم دررفتار با مهمان

اخلاق

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 13:50  توسط زهرا صریریان  | 

الگوی هدف گذاری یک واحددرسی ریاضی در پایه اول ابتدایی )تم3-قانون)

 

 

خدا

خلقت

خلق

خود

 

تفکر در نظم مخلوقات وقدرت

خدا

بتواند 2نمونه رفتار یا قانون جدید برای

حفظ بهتر نظم در مدرسه و3پیشنهاد برای

کم شدن آلودگی هوا بسازد/رابطه بین

اندازه احجام وکاربرد آنها را پیدا کند

نقد رفتار وسخن دیگران وتشخیص 3 نمونه

رفتار مناسب و4نمونه رفتار نامناسب که

مشاهده ویا متوجه شده اند

تجزیه وتحلیل رفتار خود با دیگران وبرشمردن نکات مثبت رفتار خود دررفتن به مدرسه وسوار شدن به اتوبوس

تفکر

وتعقل

باور به نقش ریاضیات

(شمارش-اشکال /ابعاد وروابط)

در آفرینش هستی

پذیرش ارزش هوا ومحیط پاک  سالم

با رفتار های مناسب انسانها

پذیرش ارزش واهمیت رفتارمناسب

 دیگران در بالا بردن شخصیت انسان

وسطح رضایت جمعی

شمارش 5نمونه از رفتارهای گذشته که تحت تاثیر آموزش این  

تم بهتر شده است

 

ایمان

درک وشمارش 3مورد الگوی

 دارای نظم در طبیعت (شب وروز/فصلها/حرکت رودها/

شکل گلها.........)

شمارش 4نمونه از فایده های نظم در اتوبوس/خانه یا مدرسه یانانوایی و....

 

شمارش 3 ویژگی برای لباس پوشیدن مناسب مهمانی یا محل کار .......

شمردن 4نمونه رفتار مناسب برای سوار شدن در اتوبوس /خیابان/مهمانی

آشنایی با قوانین سوار شدن به اتوبوس-آشنایی بااشکال هندسی

یادآوری مفاهیم بالا-پایین-چپ.راست/شمارش ردیف وستون/شمارش افرادردیف وستونها/آشنایی با مفهوم ساده حجم

 

 

علم

3نمونه از مسئولیتهای انسان در

رابطه با نعمتهای پروردگاررابیان نموده وعمل کند

رعایت بهداشت در محیط

بکار بردن 4نمونه از اشکال هندسی جهت زیبا سازی محیط

انجام 5فعالیت مناسب جهت کشیدن نقاشی زیبا از تم 3

 

پیاده کردن رفتارهای مناسب با توجه به مکانی که در آن قرار می گیرند

شمارش 4نمونه از رفتارهای مناسبی که در طول روز در محیط های مختلف

می بیند

بطور تقریبی حجم اجسام مختلف را با یکدیگر مقایسه کند

مقایسه ظرفیت اتوبوس با ماشین سواری(حجم وتعداد)

شمارش 3نمونه رفتاردرراستای عبور از خیابان

مهارت ساختن شکلهای هندسی با روشهای مختلف(چوب کبریت.نقطه چین یا حتی توضیح دادن)

عمل

شمارش چند نعمت پروردگار

 که در تصویر آمده

 

ارز ش قائل شدن برای هوای پاک –

برشمردن 5 رفتار که موجب حفظ وسایل

(اتوبوس/وسایل کلاس یا منزل) میگردد

شمارش 3 رفتار که نشان دهنده تعهد به خانواده یا به جامعه باشد

رعایت حقوق افراد در اتوبوس ومدرسه

شمارش 3نمونه رفتار مناسب در هنگام سوار شدن به اتوبوس

یا داخل مهمانی

اخلاق

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 13:47  توسط زهرا صریریان  | 

الگوی هدف گذاری یک واحددرسی ریاضی در پایه اول ابتدایی )تم2-امنیت)

 

 

خدا

خلقت

خلق

خود

 

تفکر در مورد نعمتهای خدا که

 در تصویر است

تشخیص کارکرد چراغ راهنما-تشخیص ساختمانها ودرختها از نظر شکل وتعداد

تشخیص حقوق دیگران-تشخیص نوع پوشش

افرادتصویر

گمانه زدن-تشخیص جهت چپ وراست-تشخیص شباهتها

وتفاوتها در اندازه وشکل درختها و......-طراحی داستان برای

 تصویر-تشخیص اشکال هندسی –ردیف –ستون ویافتن الگو

تصویردر

تفکر

وتعقل

توجه به رعایت قوانینی که منجر

به رضایت واطاعت خدا می شود

علاقمندی به حفظ طبیعت –پذیرش مقررات راهنمایی با توجه به در ک اهمیت آنها

پذیرش حقوق دیگران

باور قوانین زاهنمایی ورانندگی(عابر وسواره –شناخت خط کشی –چراغ راهنما و......)پذیرش کاربرد مفاهیم ریاضی در وابط

اجتماعی

ایمان

آشنایی وشمارش5 نمونه

از نعمتهای خدا در بدن خود که باعث حفظ انسان از خطر میشود

دانستن فرایند واهمیت کمربند ایمنی

شمارش فواید چراغ راهنما وخط کشی

دانستن مفهوم رنگهای چراغ راهنما

دانستن تعدادافراد ودرختان

شمارش افرادداخل ماشین

شمارش افراد حاضر در خیابان به تفکیک جنس یا حدود سنی

یادآوری مفاهیم چپ وراست .بالاوپایین .قبل .بعد.شمارش 1

تا5-ترتیب اول .دوم.سوم.-اشکال هندسی –آشنایی با مفاهیم جلو-پشت

 

 

 

علم

شمارش حداقل 3نعمت

موجود

در تصویر

انجام 4نمونه رفتار برای

 حفظ امنیت خانواده

شمارش درختان محیط مدرسه.خانه.و..

شمارش 5 خط از خطوط عابر پیاده-

نشان دادن 3شکل چهارگوش در تصویر یادر کلاس یاسایر محیط ها-نشان دادن 2ستون و3ردیف در کلاس

شمارش 4نمونه ازرفتارهای مناسب عبور از خیابان

شمارش 3نمونه از رفتارهای نامناسب در خیابان

استفاده از مفاهیم ریاضی درروابط اجتماعی دررعایت مقررات

عبور ومرور – توانایی شمارش /جهت یابی /داستان گویی از تصویر/ توانایی مشاهده دقیق  اطراف/رعایت نکات ایمنی در محیط پیرامونی

عمل

شمارش 2نومنه رفتاری که

موجب رضایت خداوند می شود

شمارش 3نمونه از رفتارهای مناسب

محیط اجتماعی

احترام به حقوق دیگرانوحفظ امنیت آنها

شمارش 5 نمونه از رفتارهای محترمانه

باافراد

رعایت قوانین راهنمایی –شمارش  وذکرمراحل عبور از خیابان

شمارش کارهایی که قبل از خروج از خانه انجام می دهیم

اخلاق

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 13:45  توسط زهرا صریریان  | 

الگوی هدف گذاری یک واحددرسی ریاضی در پایه اول ابتدایی )تم1-رزق وروزی)

 

خدا

خلقت

خلق

خود

 

اندیشیدن در باره نعمتهای خدا

 از طریق شمارش نعمتها وبررسی  نظم اشکال هندسی ونزدیکی به

دانایی خداوند

تفکر در باره چینش وسایل داخل

اتاق ومناب سازی وتغییر در

چگونگی چینش وخلق چینش های متنوع

درست صحبت کردن وبیان افکار به کمک

مفاهیم ریاضی برای دیگران-یافتن رابطه

بین افراد وتعدادوسایل

بیان تعداداشیا بدون شمارش –تشخیص تفاوت سطر وستون

یافتن الگوهای موجوددر شکل ومحیط پیرامونی-درک ارتباط

تعدادافراد واشیا ی شکل صفحه-داستان سازی در مورد اشکال .

ریاضیات واعدادداخل شکل

تفکر

وتعقل

باور به نقش ریاضیات

(شمارش-اشکال وروابط)

در آفرینش هستی

علاقه به شمارش نعمتهای موجود در

سرسفره –بحث در مورد

درست استفاده کردن نعمتها

استفاده از مفاهیم اعداد.اشکال وجهت یابی برای برقراری ارتباط بهتربا افرادمنزل

ریاضیات عاملی جهت نظم بخشی به افکار وبیان آن به منظور

برقراری ارتباط بادیگران است

ایمان

آشنایی وشمارش نعمتهای خدا در تصویرودر منزل

شمارش نعمتهای موجوددر صفحه

بیان شکل هندسی هریک از اشیای

موجوددر صفحه

دانستن رابطه بین شمارش وپذیرایی ازاهل منزل(تعدادبشقاب و....)-بیان تعدادافراد خانواده-(تعداددختران وپسران

شناخت مفاهیم بالا-پایین-چپ-راست-ردیف-ستون-قبل-بعد

-اول-دوم-سوم-آخر-سه گوش-چهارگوش فایده صبحانه خوردن وآداب صبحانه خوردن

 

 

 

علم

 

رسم یک نقاشی به کمک اشکال

وشمارش اشیا واستفاده از جهت ها

- بیان احساس شان از شمارش ومشخص کردن جای اشیا و

افراد ودر ک رابطه پدیده ها

 

آدرس دادن به کمک مفاهیم-اعدادواشکال

استفاده از شمارش برای پذیرایی از افراد منزل

رشد قوه بیان وتوضیح وتوصیف-رشدادراک کلامی-کارباانگشتان مانندچای ریختن لقمه گرفتن و.......-داستانی دررابطه باتصویر ومفاهیم مربوطه بسازد

عمل

شمارش چند نعمت پروردگار

 که در تصویر آمده

شمارش چند نمونه کار به منظور

 صرفه جویی در مواد غذایی

مهارت گوش کردن به صحبتهای افراد خانواده مخصوصا والدین-

شمارش چندکارخوب در آشپزخانه- بااستفاده ازرابطه بین سن وتعدادافراددر نحوه رفتار خود مانند جای نشستن –حرف زدن –غذا خوردن و............. دقت نماید

اخلاق

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 13:41  توسط زهرا صریریان  | 

 

به نام خداوند زیبایی ها

 

 

به وبلاگ آموزشی پایه اول خوش آمدید

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 12:33  توسط زهرا صریریان  |